MENU

Organisatie

Binnen SVBO wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om alle doelstellingen en het voortbestaan van de club te realiseren. De ruim 120 onbetaalde krachten binnen SVBO zorgen er voor dat ongeveer 450 leden uit Barger-Oosterveld en omstreken hun favoriete sport kunnen beoefenen. Wij beseffen ons ook terdege dat een professionele organisatie hierin geen must is, maar een vereiste.

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende commissies ingesteld binnen de club. Zij dragen allen verantwoording af aan het bestuur en adviseren in het te voeren beleid. Communicatie en overleg is zeer belangrijk, vandaar dat wij een kleine organisatiestructuur hebben, om communicatie en overleg zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een voetbalclub is een onderneming die constant in beweging is en waar snel besluiten moeten worden genomen. Hieronder een toelichting op de bedrijfsuitvoering, commissies en hun taken/verantwoordelijkheden.

De ALGEMENE LEDENVERGADERING oefent het hoogste gezag binnen de vereniging uit door haar bevoegdheden ten aanzien van de jaarlijkse vaststelling van de begroting, benoemingsrecht van bestuursleden en goedkeuring van de rekening, verantwoording van het financiële beleid, jaarverslagen enzovoorts. Alle seniorenleden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en kunnen hun stemrecht uitoefenen.

Daaronder staat het bestuur van SVBO, momenteel bestaande uit 9 bestuursleden. 

Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en penningmeester vormen het DAGELIJKS BESTUUR (DB).

In het structuurplan van de vv SVBO staan onder meer alle zogeheten kerntaken genoemd van zowel het algemeen bestuur als van de onder haar verantwoordelijkheid vallende commissies. Het gaat te ver om alle daarin opgesomde deeltaken op deze plaats te presenteren. We volstaan daarom met het aangeven van de belangrijkste taken. Alle commissies zijn adviserend; het bestuur is het enige orgaan met beslissingsbevoegdheid.

Elke commissie wordt vertegenwoordigd door in elk geval één bestuurslid. Dat bestuurslid is verantwoordelijk om, in overleg met de overige commissieleden, samen periodiek te overleggen en te zorgen voor tijdige terugkoppeling in de reguliere bestuursvergadering. Alle externe communicatie verloopt uitsluitend via het bestuur.

Bestuur

René Gerdes Voorzitter, lid dagelijks bestuur
Tim Sikkes Penningmeester, lid dagelijks bestuur
Berend Keuter Plaatsvervangend voorzitter, lid dagelijks bestuur
Bas de Groot Secretaris
Yme Boersma Bestuurslid
Harry Scherpen Bestuurslid
Bennie Veringa Bestuurslid
Mark Siekman Bestuurslid
Jan Haitel Bestuurslid

Commissies

Accomodatiecommissie

De accommodatiecommissie houdt zich bezig met het beheren en onderhouden van de accommodatie en het spelmateriaal.

Leden: ..

Kantinecommissie

De kantinecommissie houdt zich bezig met het beheren, exploiteren en inkopen voor de kantine, spelershome en bestuurskamer.

Leden: ...

Presentatiecommissie

De presentatiecommissie zorgt voor het beheer van de website, programmaboekjes, presentatiegids en het beheer van de sociale media accounts.

Leden: Bas de Groot, Richard Veringa

Technische commissie

De technische commissie wordt vertegenwoordigd door de Technisch Manager, Yme Boersma. Hij onderhoudt contact met trainers, begeleiding en spelers van de zogenaamde selectie-elftallen. Hieronder vallen Zondag 1 en A1. Op basis van het contact en de inzichten adviseert hij het bestuur.

Leden: ...

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van toernooien en tal van overige activiteiten jeugdzaken, zaalvoetbal jeugd & senioren en recreatievoetbal. Daarnaast ontwikkelen zij tal van activiteiten om inkomsten te genereren voor specifieke doelen, zoals trainingsmaterialen voor de jeugd.

Leden: ...

Jeugdcommissie

De hoofdtaak van de jeugdcommissie (JC) is om de belangen van de jeugdleden binnen en buiten de vereniging zo goed mogelijk behartigen. De JC is een spil tussen spelers, ouders, trainers, leiders en bestuur. Ze maken een jaarplanning en begroting, bewaken deze en zijn een gesprekspartner van het bestuur van vv SVBO.

De JC vergaderd minstens eens per maand, belegd trainers en leiders overleggen, houdt een ouderavond en maakt en bewaakt het jeugdbeleid van de club.

Leden: Berry Mantingh, Dennie Harmers, Jan Keen, Herrald van der Helm, Berend Keuter, Lennon Ebeltjes en Jans Zwiers.

Stichting vrienden van SVBO

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het werven en behouden van sponsoren, het incasseren van sponsorgelden en daarbij behorende promotie en public relations. De stichting is, in tegenstelling tot de andere commissies, een op zichzelf opererend onderdeel van SVBO. Wel zijn er afspraken gemaakt met het bestuur over het te voeren beleid en afdrachten aan de vereniging. Beiden hebben hetzelfde doel: SVBO ondersteunen.

Leden: ...