MENU
Terug

Agenda algehele ledenvergadering

Komende donderdag is de algehele ledenvergadering. Deze start om 21:00 in de kantine.

Agenda

 • Opening
 • In memoriam
 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen vanuit bestuur
 • Personele mutaties
 • Financieel verslag, kascommissie en contributie
 • Presentatie plannen per commissie
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Aansluitend korte presentatie Stichting Vrienden van SVBO

Notulen van de vorige ALV liggen ter inzage in de bestuurskamer.